Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

A szolgáltatást a wowloreforditasok.hu nyújtja. A regisztrációval a felhasználó elfogadja az alább leírt feltételeket.

I. Általános feltételek
1.1 A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.
1.2 A felhasználónak a honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tilos:
a. mások jogait bármilyen módon megsérteni;
b. kárt okozni;
c. bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá ún. “junk” vagy “spam” küldeményeket küldeni;
d. bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni;
e. bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. “lánclevelet” készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;
f. a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen – így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó – közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;
g. e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);
h. más felhasználók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;
i. megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.
1.3 A felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget közvetlenül megtérít a Szolgáltató, illetve harmadik személyek részére, amely a felhasználónak a honlappal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a honlapon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek megsértéséből, vagy a Szolgáltató illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.

II. Felhasználási engedély
2.1 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a jelen felhasználási feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a felhasználó és a Szolgáltató ill. annak mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője között a szerzői jogi védelemben részesülő és a felhasználó által feltöltött mű (különösen, de nem kizárólagosan fénykép, más médiatartalom vagy írásmű) tekintetében, amely szerint ezen tartalmak feltöltésével a felhasználó időbeli és területi korlátozás nélkül kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak. A felhasználó a felhasználással kapcsolatos bármilyen díjazásról jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.
A felhasználási jogosultság különösen, de nem kizárólagosan kiterjed a tartalmak kezelésére, tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására, átdolgozására. Jelen megállapodás értelmében a Szolgáltató ill. annak mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője a harmadik fél által elkövetett jogsértések esetén saját nevében jár el a jogsértővel szemben. A felhasználási engedély birtokában a Szolgáltató ill. a weboldal mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője harmadik személyek részére további felhasználást engedélyezhet.
2.2 A Szolgáltató részére átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti. Az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által archivált tartalmakra is.
2.3 A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy az Szjt. 45§ (3) bekezdése alapján jelen felhasználási szerződés írásba foglaltnak minősül.

III. Felelősség kizárása
3.1 A wowloreforditasok.hu oldalain megjelenő, a felhasználók által feltöltött tartalmakért (kommentekért) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2 A Szolgáltató harmadik személyek áruira illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket, reklámokat és bannereket futtathat a honlapon.
3.4 A Szolgáltató nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát, így nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok, bannerek tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt adat tény-, és jogszerűségéért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapon harmadik személyek által hirdetett bármely árut vagy szolgáltatást, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik az üzemeltető vagy a Szolgáltató véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.
3.5 A honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, harmadik további weboldalakra mutató egyéb linkekért.
3.6 A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és médiatartalmakért. A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja, és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli.
3.7 Az oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az oldalon hozzáférhető tartalom (ideértve az oldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem felel. Az oldal és az azon elhelyezett tartalom felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.
3.8. A felhasználó tudomásul veszi különösen, hogy:
– a honlap a “Világháló” (world wide web) nyílt hálózatán működik, mely hálózat nem minősül biztonságosnak,
– bármely üzenet, melyet a felhasználó küld a honlapra, vagy amely a honlapról származik harmadik jogosulatlan személy által “megszerezhető”, olvasható
– a honlap és annak tartalma a “mindenkor megtekintett állapotban” áll a felhasználó rendelkezésére.
3.8.1 A Szolgáltató nem szavatolja a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető bármely anyag megbízhatóságát, teljességét, megfelelő minőségét, illetve annak valamely speciális célra történő felhasználhatóságát.
3.8.2 A Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a honlapon megjelenő, vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered.
3.8.3 A felhasználó viseli a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető bármely tartalom használatából eredő őt ért minden vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget és minden egyéb következményt.
3.8.4 A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 18. életévét, ennek hiányában pedig azt, hogy törvényes képviselője jóváhagyta a honlap használatát.

IV. Egyes szolgáltatások igénybevételének feltételei
4.1 Hírlevél
4.1.1 Szolgáltató a felhasználó kérésére hírlevelet küld a felhasználó feliratkozásakor megadott e-mailcímére, továbbá időszakos, vetélkedőiről, eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt.
4.1.2 A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja, ahhoz, hogy az általa megadott e-mail elérhetőségére a Szolgáltató a szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre, továbbá hogy Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címét a Hírlevél szolgáltatásnyújtása céljából kezelje. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételét, így a tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó és felhasználó személyes adatainak ezen célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását felhasználó bármikor ”leiratkozás útján” jogosult visszavonni. A felhasználó hozzájárul, hogy Szolgáltató marketing tartalmú leveleket küldjön a feliratkozottak e-mail címére.
4.2 Játék
4.2.1 Szolgáltató „kérdőív-, rejtvény-, nyeremény-, receptbeküldő-, és kvízjátéka”, mely során a Szolgáltató vagy Szolgáltató ügyfelei által felajánlott jutalmakért – termékekért és szolgáltatásokért – lehet játszani. A játékban részt vevő látogató, ill. felhasználó (a továbbiakban: „Játékos”) a Szolgáltató által nyújtott játékon történő részvétellel a jelen felhasználási feltételeket, mint a játékban való részvétel feltételeit kifejezetten elfogadja.
4.2.2 A Játékban történő részvétel a Játékos által az adott játék megfejtésének, ill. receptnek a Szolgáltató részére e-mail útján történő elküldésével lehetséges (a továbbiakban: „Részvétel”).
Játékos a Részvétellel kifejezetten elfogadja a Szolgáltató látogatói szabályzatát, továbbá előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megfejtés, ill. recept beküldése során megadott, beazonosításra alkalmas nevét, valamint e-mail címét a szükséges célból, a szükséges mértékig és ideig a Szolgáltató kezelje, valamint a játék jutalmát szolgáltató harmadik személy részére nyertesség esetén átadja. A nyeremény Játékos részére történő eljuttatása céljából a nyerteseknek egy pontos címet is szolgáltatniuk kell. A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Részvétel során a Szolgáltató felé nem szolgáltat beazonosítására alkalmas nevet és e-mail címet, illetve a nyeremény átvétele érdekében pontos postai címet, abban az esetben Játékos a Szolgáltató által meghirdetett játékon részt venni nem tud, illetve a nyeremény átvételére való jogosultságát elveszíti.
A Játékosok a Részvétellel önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják továbbá ahhoz, hogy a Szolgáltató, illetve a jutalmat felajánló ügyfele közvetlen megkeresés módszerével részükre reklámot tartalmazó elektronikus levelet küldjön. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
4.2.3. A helyesen válaszoló Játékosok közül a Szolgáltató sorsolja ki a nyertest illetve nyerteseket az alábbiak szerint: a játékban részt vett, helyes megfejtő Játékosok a Részvétel során megadott nevükkel bekerülnek egy ún. “virtuális kalapba”, ahonnan a játék végén egy kifejezetten erre a célra kifejlesztett számítógépes program alkalmazásával történik meg a nyertes, nyertesek kisorsolása. A számítógépes program a Játékosok közül véletlenszerűen választja ki a nyertest, nyerteseket.
A nyertesek kisorsolásáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel. A sorsolás szabályszerű lebonyolítását a Szolgáltató részéről az erre kijelölt személy felügyeli.
4.2.4. A Szolgáltató, vagy a Szolgáltató jutalmat biztosító ügyfele a nyertes Játékost, Játékosokat a Részvétellel megadott e-mail címen, elektronikus úton értesíti, illetve a +Nyereményjáték” menüben elérhető vagy a címlapon a nyertes Játékos, Játékosok általuk megadott nevét feltünteti.
4.2.5 A jutalom nyertes Játékosok részére történő kézbesítéséről maga a Szolgáltató is gondoskodhat, illetve a Szolgáltató a nyertes Játékosok listáját – a Részvétel során megadott név és e-mail cím alkalmazásával – továbbíthatja az ügyfele számára a jutalmak nyertes Játékosok részére történő kézbesítése céljából. Ez utóbbi esetben a jutalmak kézbesítése az átvevő feladata.
4.2.6 A Szolgáltató, vagy ügyfele a jutalmat a nyertes Játékos, Játékosok elektronikus úton történő értesítését követően a Játékos által küldött elektronikus válaszlevélben megadott névre és címre kézbesíti.
A Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ily módon Szolgáltató vagy ügyfele részére küldött elektronikus válaszlevél elküldésével előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató vagy partnere a Játékos által megadott kézbesítésre alkalmas nevet és címet a kézbesítés céljához szükséges mértékben és ideig kezelje, valamint ahhoz, hogy a nyertes Játékosok adatait a Szolgáltató kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás továbbá a jutalmak kézbesítése, és adózási kötelezettségek teljesítése céljából a jutalmat felajánló ügyfele részére átadja. Játékos továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban foglalt adatokat nem szolgáltatja, a Szolgáltató vagy ügyfele a Játék során meghirdetésre került nyereményt nem tudja a Játékos részére szolgáltatni.
4.2.7 A Szolgáltató a Játékosok személyes adatait előzetes önkéntes kifejezett hozzájárulásuk alapján kezeli, és az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a Játékosok hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Játékosoktól különleges adatot nem gyűjt, és különleges adatot nem kezel.
4.2.8 A játék jutalmaként a Szolgáltató ügyfelei által felajánlott termékek, illetve szolgáltatások megszerzése a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettség alá eső természetbeni juttatásnak minősül. A természetbeni juttatás adózására vonatkozó rendelkezések értelmében a természetbeni juttatás után az adót a kifizető – vagyis a terméket/szolgáltatást felajánló ügyfél – a juttatás időpontjában állapítja meg és az Adózás rendjéről szóló törvény kifizetőre irányadó rendelkezései szerint fizeti meg és vallja be. A Szolgáltató ezen rendelkezés alkalmazása tekintetében nem minősül kifizetőnek.
4.2.9 Játékos a Részvétellel tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a játék jutalmaként az ügyfele által felajánlott jutalomért, szolgáltatásért annak minőségért, mennyiségéért valamint a Játékos részére történő kézbesítés megtörténtéért nem felel.

V. Szerzői jogok
5.1 Szolgáltató, aki az adatbázis előállítását saját nevében és kockázatára kezdeményezte és gondoskodik az ehhez szükséges ráfordításokról, mint adatbázis-előállító és az adatbázis, mint gyűjteményes mű tekintetében szerkesztő szellemi tulajdona a wowloreforditasok.hu oldalon található tartalom. Az oldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A honlapon található bármely tartalom, így különösen információ, szöveg, grafika, megjelölés, ikon, kép, video- és zenei anyag, védjegy, hirdetés, terv, elrendezés, beosztás, grafikai megjelenítés, valamint a honlap meghatározó jellemvonásai a szerzői jog, a védjegy és más szellemi alkotásokra vonatkozó jog által védett. A Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A wowloreforditasok.hu domainnév, valamint a “WoWLore Fordítások” elnevezés és megjelölés és logo jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
5.2 A felhasználó a weboldalon hozzáférhetővé tett szerzői jogvédelem alá eső művek szerzője, aki a tartalom feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a műveket a Szolgáltató felhasználja, azokat hasznosítsa, a jogsértőkkel szemben fellépjen, valamint a felhasználási jogokat átruházza.
5.3 A felhasználó az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az így többszörözött rész további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, átdolgozására.
5.4 A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása és bármely célból történő hasznosítása.
5.5 A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

VI. Adatvédelem
6.1 A wowloreforditasok.hu tiszteletben tartja a felhasználók személyhez fűződő jogait és biztosítja a felhasználók magánszférájának védelmét.
6.2 Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján felhasználóinkat azonosítani tudjuk, például név és e-mail cím. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) kizárólag a jelen felhasználási feltételekben foglalt esetekben és a Felhasználó előzetes önkéntes kifejezett hozzájárulásával gyűjtünk, amely hozzájárulása megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a felhasználó félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok gyűjtéséhez.
6.3 A wowloreforditasok.hu csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg a hírlevél feliratkozáskor, illetőleg a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételekor. Személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel, azt harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken és a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltakon túl – nem továbbítjuk. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a felhasználókat csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem teljes módon tudja igénybe venni a szolgáltatást), ezt haladéktalanul teljesítjük.
6.4 A wowloreforditasok.hu gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A blizzfeed.hu az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
6.5 Szervereink egyes esetekben automatikusan regisztrálják felhasználóink ill. az oldalon böngészők IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Megfelelő technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy a nyilvántartásunkban tárolt adatok a felhasználók által megadott egyéb adatokkal közvetlenül semmilyen formában ne legyenek összekapcsolhatók és a felhasználókhoz rendelhetők.
6.6 Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről.
6.7 A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (2010. évi CLXXXV. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem adjuk át. A fórum szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, amelyért pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kérnek illetve fogadnak el, vagy amellyel bármilyen a Szolgáltatóval üzleti vagy partnerkapcsolatban nem álló szolgáltató termékét, vagy szolgáltatását népszerűsítenek, ajánlanak, vagy azokra utalnak.

VII. Záró nyilatkozatok
7.1 A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a fentieket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt jogosult törölni.
7.2 A wowloreforditasok.hu használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat a Szolgáltató csak statisztikai célokra használja fel, és csak a Szolgáltató férhet hozzájuk.
7.3 A jelen feltételek elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy azt írásban bármikor megerősíti.